top of page

Uzmanlık Alanlarımız

Büromuz aşağıdaki alanlarında konularında uzman hukukçular, tecrübeli danışmanlar 
ve tanınmış akademisyenlerin ortak çalışması ile faaliyet göstermektedir. 
İlkelerimiz: Dürüstlük. Güven. Şeffaflık. Özen. Çalışkanlık. 
Ticaret Hukuku

 

İflas ve İflasın Ertelenmesi. Sözleşme Hukuku Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri. Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi. Kıymetli Evrak (Çek, Bono, Poliçe) Hukuku. Marka ve Sınai Haklar Hukuku. Sigorta Hukuku. Şirket Ana Sözleşmeleri. Şirketlere Sürekli Danışmanlık. Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı. 

Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,
Şirketler Hukuku ( A.Ş., LTD  ŞTİ., Kooperatifler Hukuku) Şirket Pay Devri, Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri, Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları, Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava, Kooperatif Davaları, Şirketler Hakkındaki İhtilaflar, Tazminat Davaları
 

Bilişim Hukuku

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, elektronik ticaret, kripto paralar, blockchain. Yatırımcı ve Start-up Hukuku, kişisel verilerin korunması. 

 

Bilişim Araçları Yoluyla işlenen suçlar. Elektronik Belgelerin Hazırlanması. Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim. Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi. Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması.  Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi

Aile Evlenme Boşanma 
Hukuku

 

 Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları. Nafaka / Velayet Davası. Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Maddi ve Manevi Tazminat vb.) Maddi – Manevi Tazminat. Babalık Davaları. Evliliğin Butlanı / İptali. Mal Paylaşımı / Alacak Davaları
6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması. Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Miras / Tenkis / Muvazaa Vesayet Davaları / Kayyım Atama Tapu ve Nüfus Kayıt İsim Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

Gayrimenkul ve Emlak Hukuku

Tapu iptali / tescili, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Kamulaştırma, Müdahalenin men’i (El atmanın önlenmesi davası) Ecrimisil davaları Kooperatiflere ilişkin davalar İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak - Kira / tahliye

Fikri Mülkiyet Hukuku

I Markanın Hükümsüzlüğü Davaları. Patentin Hükümsüzlüğü Davaları. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davaları. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminat Davaları. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Sözleşmelerin hazırlanması. Firmalara , eğitim hizmetlerinin verilmesi. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü Savcılık işlemlerinin yürütülmesi. Eser tescil süreçlerinin yürütülmesi. FSEK kapsamına giren Davalar. Fikri Hakların Uluslararası düzlemde korunmaları.

İcra İflas Borçlar Hukuku

 

 İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri, İtiraz / İtirazın Kaldırılması Davaları, Takibin İptali Davaları, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları, İstihkak Davaları, Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti Davaları, Takas – Mahsup Davaları

Tazminat Hukuku

​Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi / Manevi Tazminat Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İş Kazasından Kaynaklı Maddi / Manevi Tazminat Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları

 

Alacak Davaları Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tahliye Davası Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları, Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi), Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

​Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri İşe İade Davaları Hizmet Sözleşmeleri İş Kazaları / Meslek Hastalıkları Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar Sigortalılığın Tespit ve Tescili Sendikal Davalar İşçi-İşveren Haklarına İlişkin Davalar

Diğer Hizmetlerimiz

​İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme, Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler, Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri, Dernek Tüzüğü Hazırlanması, Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi, Tespit Davası, Tüketici Davaları, Şirketlere Sürekli Danışmanlık İş Mahkemelerinde Görülen Davalar, İptal Davası, Tam Yargı Davası, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay da Temyiz Duruşmalarına katılmak

bottom of page